Lover AHK

Lover for

Askøy Hundeklubb

Vedtatt på generalforsamling 23. mars 2000.

 

§1:

Klubbens navn er Askøy Hundeklubb, her forkortet til AHK.

 

 

§2: Tilknytning og interesseområde

Klubben er tilknyttet Norsk Kennelklubb (NKK) som samarbeidende klubb og dekker

området Askøy Kommune.

 

 

§3: Formål

Klubbens formål er å:

-                      arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i

verdige former

-                      legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund

-                      bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber

-           ivareta medlemmenes kynologiske interesser

 

 

§4: Medlemskap

Som medlem kan styret, etter søknad, ta opp enhver uberyktet person. Styret kan nekte

å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken.

 

 

§5: Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamling etter forslag fra styret. Medlemmene har

ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  Medlemmer som skylder kontingent for

mer enn ett år, kan av styret besluttes strøket som medlem.

 

 

§6: Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlem

forplikter seg til å opptre på en slik måte at  klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt

skyldig  kontigent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld til klubben til rett tid,

kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

 

 

§7: Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved:

-                      utmeldelse.

-                      strykning pga. manglende kontingent betaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

-                      eksklusjon besluttet av klubbens styre, NKK’s  Disiplinærkomite, samarbeidende klubb, eller forbund som NKK har overenskomst med.

 

 

§8: Utmeldelse 

Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig innen en

måned før kontingentens forfall. Ellers må kontingent for den følgende periode betales.

 

 

§9: Eksklusjon og strykning 

(Felles regler for eksklusjon og strykning gjelder for NKK og samarbeidende

klubber.)

Person som er ekskludert av annen samarbeidende klubb, kan ikke opptas som

medlem uten anbefaling fra den klubben som har foretatt eksklusjonen. Styret kan

advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller ekskludere medlem.

Eksklusjon krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Styret kan også stryke medlem på

grunn av manglende kontingentbetaling eller annen uregulert gjeld i forhold til

klubben uten at kravet dermed bortfaller. Person som er nektet opptakelse, strøket eller

ekskludert, kan, etter eget valg, anke avgjørelsen inn for klubbens

 

årsmøte/generalforsamling eller til klubbenes samordningsutvalg. Anken må sendes

senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen beviselig er blitt meddelt

skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i det valgte organ godtas som

endelig og inappellabel. Styret som ekskluderer plikter å gjøre den ekskluderte

oppmerksom på ankeinstans, ankefrist, og at samordningsutvalgets avgjørelse er

endelig og bindende.

 

 

§10: Æresmedlem 

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens

æresmedlemmer.  Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ydet

klubben spesielt store tjenester, i en enkelt sak eller på et enkelt felt. Disse tildeles

klubbens hederstegn.

 

§11:Klubbens organer

-                      Årsmøte

-                      Ekstraordinært årsmøte

-                      Styre

-                      Valgkomite

 

§12: Årsmøte:

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31.10 og innkalles med minst 3 ukers varsel. Møtedato

skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 6 uker på

forhånd, slik at frister for forslag etc. Kan overholdes og innkomne saker / forslag

således kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

-                      Undertegnet årsberetning

-                      Undertegnet regnskap med revisors beretning

-                      Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende / poststemplet senest 4 uker før årsmøte.

-                      Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før årsmøte.

Leder velges på årsmøte ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentantene for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig

Fremmøte. Møte og stemmerett har alle som har betalt kontingent for det år årsmøte

avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan

skriftlig avstemning ikke kreves.

§13: Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret, eller minst 10% av medlemmene

forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers forvarsel sammen med angivelse

av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For

møte og stemmerett gjelder de samme regler som for årsmøte.

 

 

§14: Årsmøte behandler

-                      Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, og et eventuelt tellekorps.

-                      Årsberetning.

-                      Regnskap med revisors beretning.

-

 

Budsjett for neste år.

-                      Planer for drift og aktivitet for neste år.

-                      Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter.

-                      Valg av revisor med vararepresentant (eventuelt honorar til revisor.)

-                      Valg av valgkomite med vararepresentanter

-                      Andre saker som står oppført på dagsorden.

 

 

§15:     Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter «lov om dyrevern» (dyrevernloven)

kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

 

§16. Styret:

Styret består av leder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og 2 vararepresentanter som

velges av årsmøte.

Styret har ansvaret for å:

-                      Lede klubben mellom årsmøtene.

-                      Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.

-                      Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte

-                      Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-avdeling.

-                      Fremme mulighetene for aktivitet i klubbens område.

-                      Avholde årsmøte.

-                      Oppnevne komiteer og representanter for klubben.

-                      Utarbeide retningslinjer komiteer  og eventuelt redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det.
Det skal føres protokoll over styremøtene.

 

 

§17. Valgkomite:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger           leder

innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på

kandidater til de verv som skal besettes.

 

 

§18. Revisor:

Årsmøte velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøte. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

 

 

§19: Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

Lovendringer som ikke godkjennes av NKK kan innankes for samordningsutvalget.

 

 

§20: Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

Æresmedlem, eksklusjon av medlemmer, lovendring og oppløsning.

Der intet annet er nevnt, kreves det absolutt flertall

 

 

§21: Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen

 

må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK, for av denne å anvendes til fremme av de, under paragraf  2 nevnte formål.

 

 

 

 

 

 

Definisjoner:

Absolutt flertall:
Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer

Kvalifisert flertall:
Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks. 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget.
Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Legg igjen en kommentar